احتراما ظرفیت پیش ثبت نام در همه ی پایه ها تکمیل می باشد.