شروع پیش ثبت نام مدرسه ی طاها از تاریخ 1401/11/20 آغاز می شود.