نکات مهم برای اولیای گرامی

باسمه تعالی

اولیا گرامی سلام علیکم:

اینک که سال تحصیلی جدید را با یاری خداوند متعال وهمکاری شما والدین گرامی شروع کرده ایم، می دانید که یکی از شرایط اصلی تحصیلی دراین مجموعه رعایت اصول مذهبی و مقررات اجتماعی میهن عزیز اسلامیمان می باشد، بدیهی است که همسویی در اعمال روشهای آموزشی و پرورشی ازجانب خانه و مدرسه دسترسی به این شرایط را آسان ساخته و ما را درجهت برداشتن موانع تربیتی کمک می کند. لذا ضمن استقبال از پیشنهادهای سازنده شما توجهتان را به آیین نامه وتذکرات مدرسه جلب می نماییم، امیداست بارعایت دقیق موارد یاد شده ما را در ایفای این وظیفه سنگین یاری نمایید.
مسئول دبستان آماده شنیدن پیشنهاد و انتقاد سازنده شما می باشد.

فهرست