رویکرد آموزشی دبستان

برنامه ی آموزشی بنانیست که مدرسه را به سمت مدارس با فشار آموزشی ببرد بلکه به دنبال شیرین کردن محتوی آموزشی با استفاده از خلاقیت و روش های نوین است،به دنبال آسیب شناسی و پیگیری موارد آموزشی در دانش آموزان است.آموزش را در بافت رعایت موازین تربیتی و بهداشت روانی موثر می داند.به دنبال افزایش اطلاعات کمی دانش آموزان نیست بلکه به دنبال عمق دادن به کیفیت محتواها از طریق روش های خلاقانه است.
طراحی آموزشی توسط معلم:
*برنامه و راهکارهای اجرائی:
1-اجرای روش و فنون تدریس های نوین که شامل:
-طرح درس فعال یا مشارکتی،یادددهی و یادگیری،تدریس اعضای تیم،آموزشی ترمیمی و گروهبندی
2-اجرا و طراحی ارزشیابی های مناسب شامل:
-ارزشیابی ورودی
-ارزشیابی تشخیص از پیش دانسته ها
-ارزشیابی تکوینی(پرسش هنگام تدریس گروهی یا انفرادی و تهیه ی چک لیست)
-ارزشیابی تکمیلی:آزمون توصیفی یا عملکردی،شفاهی یا کتبی با توجه به نوع روش تدریس تا 80% کلاس
-ارزشیابی های جامع به صورت آزمون های جامع ماهانه یا سه ماهه
-آزمون های دوره ای(جامع)که خود به دو صورت است:
الف)یا توسط طراحین منتخب مجتمع آموزشی(داخلی)
ب)یا توسط مراکز خارج از مجتمع(خارجی)مثل آزمون های مبتکران،خیلی سبز و ….
3-بررسی تکالیف و ارائه بازخوردهای مناسب
-طراحی تکلیف خلاقانه
-فعالیت مکمل به صورت پلی کپی یا ارائه مساله،طراحی و ساخت مساله
-انتظارات جلسه بعد تدریس
*جهت رسیدن به چشم اندازهای آتی مدرسه،مربیان نیز در این طرح تحت آموزش و شرح وظایفی از طرف معاونت آموزشی قرار گیرند.
-جمع بندی و تکرار پایان بخش،فصل و یا هفتگی و ماهانه
-بررسی تکالیف و ارائه بازخوردهای مناسب و پیگیری مستمر نتیجه ی فعالیت
4-تولید محتوای آموزشی که خود دو بخش است:
الف)توسط معلم باشد
1-نمایش عکس،فیلم،پاورپوینت،کلیپ
2-استفاده از رسانه های آموزشی
3-تهیه جزوه و کتاب که قابل توجه است
ب)توسط دانش آموزان انجام می شود و معلم نقش راهنما را دارد:
با توجه به موضوع داده شده توسط معلم به صورت CD،کلیپ،پاورپوینت و …..می باشد و در آرشیو کلاسی یا در پوشه کار نگهداری می شود.
5-ثبت و پیگیری فعالیت ها:ارزشیابی های کلاسی ،تشکیل پوشه کار:
الف)پوشه کار شامل:
1-برنامه ی کلاسی
2-طرح درس های مربوطه
3-جدول زمان بندی سالانه جدول زمان بندی ماهانه
4-چک لیست های مورد نیاز(رفتاری،دروس شفاهی)
5-برگه های آزمون های عملکردی،تراکمی(پایانی) و ……
ب)پوشه کار دانش آموز که شامل موارد زیر است:
1)دارای آزمونک ها،آزمون های ماهیانه(عملکردی-قلم کاغذی)و تراکمی(انواع مختلف سوالات در آزمون پایانی)
2)دارای عنوان،خودسنجی،والدین سنجی می باشد.
3)هر برگه باید دارای بازخورد توصیفی معلم،خودسنجی دانش آموز و بازخورد والدین باشد.
فصل دوم:کیفیت بخشی به آموزش از طریق ارتقاء تعاملات و همکاری مستقیم و هدفمند کادر اجرایی و آموزشی:
1-تشکیل و تعیین گروه های آموزشی به منظور:
تبادل نظر علمی،تخصصی و آماده سازی زمینه برای کارهای حرفه ای و ایجاد خلاقیت و فعالیت های علمی و پژوهشی
*شناخت استعدادها و هدایت آن ها به سوی شکوفایی
*شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسایی های آموزشی  مربوط به دانش آموزان ضعیف
*ارائه راهکار جهت حل مشکلات آموزشی و رفتاری دانش آموزان ضعیف
**قابل ذکر است صورت جلسات گروه های هم پایه همکاران تایپ شده تحویل معاون آموزشی داده شود.(به صورت دو هفته یکبار یا ماهانه)
2-توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های حرفه ای کارکنان از طریق نیازسنجی و برگزاری    کارگاه ها و همایش های علمی:
*کلاس های ضمن خدمت در طول سال تحصیلی به صورت حضوری یا غیر حضوری و داخلی یا ناحیه ای برگزار  می شود.
*ارائه مقالات جدید آموزشی
*ارائه محتوی ها و منابع غنی سازی علمی و حرفه ای معلمان مانند معرفی کتاب،کلیپ و صوت و …جز آموزش.
*حضور همکار در فعالیت های نامبرده با صدور گواهینامه تائید و ثبت می شود.
3-تحقیق و علم پژوهی
-پژوهش در زمینه های علمی ،فرهنگی در سطح ناحیه،استان،ملی و….بین معلمان و متخصصانی که به گونه ای در امر آموزش دوره ی ابتدائی سرو کار دارند.
-معرفی نوآوری های آموزشی و زمینه سازی جهت تبادلات تجربیات موفق
-برنامه ریزی،ترغیب و تشویق معلمان و دانش آموزان جهت شرکت فعال دانش آموزان در مسابقات علمی آموزشی در سطح ناحیه،استان و کشور مسابقات قرآن،جابربن حیان،رباتیک و علمی آموزشی
4-ارتباط مستمر و موٌثر با والدین که به صورت زیر مورد نظر است:
*دادن کارنامه و منعکس نمودن نتایج عملکرد آموزشی به صورت ماهانه یا 45 روز یکبار
*گزارش فعالیت های ماهانه در سامانه آموزشی تربیتی دانش آموز
*پیگیری بازخوردهای والدین در مورد تکالیف و برگه های ارزشیابی توسط معلم
*جلسات اولیاء و معلمین
5-تحلیل و تفسیر نتایج آزمون های ماهانه و جامع
*میانگین نمرات کلاسی هر درس با نمودار
*رسم نمودار درسی ماهانه برای هر دانش آموز
*ارائه بازخورد نتایج به مدیر و معلمین
6-بازدید از کلاس و فعالیت های معلم و دانش آموز طبق معیارهای استاندارد
*بازدید توسط مدیر و معاون آموزشی صورت می گیرد.
*کامل کردن فرم ارزیابی معلم توسط مدیر یا معاون آموزشی
*تشخیص اختلالات و مشکلات یادگیری در دانش آموزان و ارجاع
7-ارزیابی معلم که به صورت ماهیانه و سالانه با توجه به معیارهای استاندارد آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری به صورت موارد زیر لازم الاجرا است.
*شناخت د انش آموزان و گسترش همکاری بین دانش آموزان(فردی-گروهی)
*نظارت بر تکالیف و وظایف دانش آموزان
*افزایش سطح انتظارات از دانش آموزان در پایان دوره ی یادگیری در هر سال تحصیلی
*تشویق و توسعه ی یادگیری فعال و ایجاد انگیزه در دانش آموزان همراه با طراحی خلاقانه و تشویق
* پذیرش استعدادهای گوناگون و تفاوت های فردی و به کارگیری روش های نوین و گوناگون یادگیری
*پذیرش استعدادهای گوناگون و تفاوت های فردی و به کارگیری روش های نوین و گوناگون یادگیری
*داشتن طرح درس،پوشه،روش و فنون نوین تدریس-محتوای الکترونیکی
*برخورد مناسب رفتاری و شخصیتی با دانش آموز و اولیاء
*رفع نقص و اشکال و مرور درس
هر ماه یکبار به منظور هماهنگی  با توجه به ضرایط عمومی،شرایط خاص  تقویمی،تحصیلی در مدرسه شورای آموزگاران برگزار می شود که با توجه به صلاحدید مدیر موضوع آن روشن می شود. شناخت و تقویت راهکارهای مناسب برای بهبود و پیشرفت عملکرد آموزشی دانش آموزان ضعیف قابل ذکر است که پیگیری و ارزیابی موارد فوق بر عهده ی مدیر یا معاون آموزشی می باشد.
فهرست