افتخارات طاها

افتخار آفرینان مدرسه تربیتی طاها در آزمون های المپیاد – سال تحصیلی 97 – 1396

نام و نام خانوادگی

پایه

عنوان

امیر حسین مقبل اصفهانی

سوم

رتبه اول کشوری آزمون مبتکران

علی کلانتری

ششم

راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ریاضی

محمد کلانتری

ششم

راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ریاضی

امیرمسعود محسنی

ششم

راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ریاضی

آریا صراطی

ششم

راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ریاضی

سینا اخبار فر

ششم

راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ریاضی

مهدی مسعودی نیا

ششم

راهیابی به مرحله کشوری المپیاد ریاضی

افتخار آفرینان مدرسه تربیتی طاها در رقابتهای قرآنی – سال تحصیلی 97 – 1396

نام و نام خانوادگی

پایه

عنوان

سید هادی حریرچیان

اول

رتبه اول قرائت قرآن ناحيه 2

علیرضا اثنی عشران

اول

رتبه دوم حفظ قرآن ناحيه 2

علی ادیب

دوم

رتبه دوم قرائت قرآن ناحيه 2

سجاد سلیمانی

سوم

رتبه اول قرائت قرآن ناحيه 2

سجاد سلیمانی

سوم

رتبه سوم حفظ قرآن ناحيه 2

سید حامد حسینی

پنجم

رتبه دوم حفظ قرآن ناحيه 2

 

افتخار آفرینان مدرسه تربیتی طاها در رقابتهای هنری – سال تحصیلی 97 – 1396

نام و نام خانوادگی

پایه

عنوان

سبحان مدح خوان

چهارم

رتبه اول نقاشي آبرنگ ناحيه 2

صدرا عطريان

اول

رتبه اول مسابقات دانش آموزي 13 آبان

مرصاد سيدان

دوم

رتبه اول مسابقات دانش آموزي 13 آبان

محمد شعيا سلطاني

سوم

رتبه اول شعر ناحيه 2

رضا فرحناكيان

سوم

رتبه اول داستان نويسي ناحيه 2

افتخار آفرینان مدرسه تربیتی طاها در رقابتهای تأتر– سال تحصیلی 97 – 1396

نام و نام خانوادگی

پایه

عنوان

حسام رشيدي

ششم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

ابوالفضل ترفع

ششم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

عماد چگونيان

ششم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

محمد حسن منصوريان فر

ششم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

اميرمسعود محسني

ششم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

عليرضا زيگلري

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

محمد حبيب جعفرزاده

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

اميرعلي بيريا

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

امين محمد كاهي

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

محمد حقيقت سرشت

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

مهدي رمضاني

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

محمد شعيا سلطاني

پنجم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

فواد طباطبايي

چهارم

رتبه دوم مسابقات تأتر صحنه اي ناحيه 2

 

 

افتخار آفرینان مدرسه تربیتی طاها در رقابتهای سرود – سال تحصیلی 97 – 1396

نام و نام خانوادگی

پایه

عنوان

محمد حسن منصوريان فر

ششم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد حبيب جعفرزاده

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد رضا مظاهري مهر

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

اميرحسين كاچار

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

علي اصغر اسدي

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

امين محمد كاهي

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

سيد حامد حسيني

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

سبحان بابازاده

پنجم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد عرفان مقبل

چهارم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

سيد فواد طباطبايي

چهارم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد صالح طغرايي

چهارم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

اميرمحمد طرقي

چهارم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد سبحان گلستانيان

چهارم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد سرجوقيان

سوم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

سجاد سليماني

سوم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

برديا مكاري

سوم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

محمد رضا دايي كريم زاده

سوم

رتبه دوم مسابقات سرود ناحيه 2

 

 

افتخار آفرینان مدرسه تربیتی طاها در رقابتهای ورزشی– سال تحصیلی 97 – 1396

نام و نام خانوادگی

پایه

عنوان

اميرپاشا اسماعيلي

سوم رتبه اول شناي قورباغه ناحيه 2

اميرپاشا اسماعيلي

ششم

رتبه اول شناي پروانه ناحيه 2

اميرمسعود محسني

ششم

رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

محمد مهدي برقي

ششم

رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

مرصاد سيدان

ششم

رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

مهدي مقبل اصفهاني

ششم

رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

علي سليمي نژاد

ششم رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

محمد حسين بهرامي

پنجم

رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

صالح ياري پور ششم

رتبه دوم تنيس روي ميز ناحيه 2

محمد حسين بهرامي

پنجم

رتبه سوم تنيس روي ميز ناحيه 2

صالح ياري پور ششم

رتبه اول تنيس روي ميز ناحيه 2

اميد صادقيان

ششم

رتبه سوم مسابقات شطرنج ناحيه 2

 

فهرست