آیین نامه انضباطی

آئین نامه انضباطی دانش آموزان

1- حضور به موقع در مدرسه و پرهیز از تاخیر ورود و خروج زودهنگام بدون اطلاع مسئولین مدرسه

2- رعایت ادب و احترام نسبت به اولیاء مدرسه و دیگر دانش آموزان و رعایت شعائر دینی

3- پرهیز از غیبت غیر موجه

4- حضور در مراسم صبحگاهی و استقبال شایسته از فعالیت های فرهنگی

5- پوشیدن لباس فرم مدرسه و در زنگ ورزش پوشیدن لباس ورزشی مناسب

6- خودداری از آوردن اشیاء تزئینی و غیر ضروری مانند موبایل،CD،گردن بند و….به مدرسه

7- پرهیز از استفاده لوازم التحریر و وسایل تجملی و گران قیمت و فانتزی

8- همراه داشتن مرتب وسایل لازم

9- اهتمام در حفظ و نگهداری اموال –تجهیزات و ساختمان مدرسه (چنانچه دانش آموز به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد خسارت وارده توسط ولی جبران شود)

10- پرهیز از هرگونه خرید و فروش،همراه داشتن پول زیاد در مدرسه به غیر از مواردی خاص و قرض گرفتن بیش از حد پول از دیگر دانش آموزان

11- خودداری از پخش انواع کارت اعم از جشن تولد و … در مدرسه و همچنین برگزاری جشن تولد در مدرسه بدون هماهنگی با معاونت پرورشی مدرسه(والدین می بایست 2 روز قبل از جشن تولد جزئیات برنامه را با معاونت پرورشی هماهنگ و به اطلاع معلم نیز برساند)

12- پرهیز از رفتارهای پر خطر در مدرسه :شامل *دویدن های نابجا*کتک کاری با دانش آموزان دیگر *پرت کردن شی و ….

13- توجه کافی و لازم نسبت به امر یادگیری،تحصیل و اطاعت از دستورات آموزشی مدرسه و رعایت ضوابط درسی خواسته شده و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی

14- به وسایل دیگران نبایستی دانش آموزی کاری داشته باشد و در صورت یافتن چیزی از دانش آموزان دیگر به مسئولین تحویل دهد

15- دانش آموز نبایستی در مقابل رفتار غلط دانش آموزان دیگر رفتار مشکل آفرین انجام دهد

*تبصره:در صورت رؤیت حداق 6 مورد انضباطی طی 2 ماه معاونین مؤظف هستند موضوع را در جلسه شورای عالی مطرح کرده تا نسبت به آن اقدامات لازم صورت پذیرد(با توجه به نظر شورا)

 

فهرست